Koncert: „M.Weinberg, W.Sylwestrow, F.Chopin” / Eugeniusz Skurat (wokal), Vitaliy Ivanov (piano) / 12 listopada, g. 17:30 / Wolne datki

Zapraszamy na koncert pieśni Walentyna Sylwestrowa, Mieczysława Weinberga oraz Fryderyka Chopina w wykonaniu Eugeniusza Skurata (wokal) i Vitaliego Ivanova (pianino)

Sobota, 12 listopada, g. 17:30

Wstęp: wolne datki

WAŁENTYN SILWESTROW, Ludowy Artysta Ukrainy, laureat Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki.
Urodzony w 1937 roku w Kijowie, jest najwybitniejszym żyjącym ukraińskim kompozytorem.

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Silwestrow stał się jedną z najważniejszych postaci środowiska kijowskiej awangardy muzycznej (obok m.in. Igora Błażkowa, Leonida Hrabowskiego i Wołodymyra Huby). Korzystał z techniki dodekafonicznej, aleatorycznej i sonorystycznej.

Dzieła Silwestrowa zaczęli grać tacy muzycy, jak Gidon Kremer, Aleksiej Lubimow czy Iwan Monighetti.

Jego utwory spotykały się z krytyką oficjalnego radzieckiego środowiska muzycznego. Kompozytor został wydalony ze Związku Kompozytorów Radzieckich, m.in. z powodu jego protestu po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

W latach 70. kompozytor zaczął odchodzić od awangardowych środków wyrazu, zwrócił się w kierunku tonalności, estetyki XVII-XIX wieku i muzyki sakralnej.

MIECZYSŁAW WEINBERG. Kompozytor i pianista. Urodzony 8 grudnia 1919 roku w Warszawie, zmarł 26 lutego 1996 roku w Moskwie. Pozostawił ogromny dorobek: 153 utwory opusowane oraz kilkadziesiąt prac zarobkowych dla filmu, cyrku i radia. Ponad jedną trzecią jego spuścizny twórczej stanowią dzieła na orkiestrę, wśród nich 22 symfonie, koncerty na skrzypce, wiolonczelę, flet, klarnet i trąbkę oraz kantaty z udziałem solistów, chóru i orkiestry. Wśród 70 utworów kameralnych najliczniejszą grupę stanowi 17 kwartetów smyczkowych. Cyklów pieśni skomponował prawie 30, do poezji w trzech językach: po polsku, żydowsku i rosyjsku. Najczęściej inspirowały go wiersze Juliana Tuwima.

~~~~~~~~~~~~~~

O ARTYSTACH

Eugeniusz Skurat

Znany wokalista, specjalizujący się w muzyce od śriedniowiecza aż do współczesności.

Współpracował ze znanymi na całym świecie zespołami wokalnymi oraz kompozytorami m.in. Krzysztofem Pendereckim

Jest kierownikiem zespołu “Chronos”
https://chronosart.bandcamp.com/album/world-christmas-music-from-perotin-to-messiaen

Muzykolog, specjazujący się w muzyce Europy śriedniowiecznej, Bizancjum oraz Rusi starożytniej a także w muzyce epoki Baroku i Renesansu.
Jest uczniem profesora Wiktora Popowa, absolwentem Moskiewskij Szkoły Chóralnej im. A.Swiesznikowa oraz Akademii Sztuki Chóralnej im. W.Popowa w klasie dyrygentury, kompozycji i wokalu oprerowego.

Niejednokrotnie występował jako solista oraz członek chóru z takimi artystami jak M. Rostropowicz, K.Penderecki, E, Swetlanow, R.Barszaj, M.Pletnew, W.Fedosejew, T.Kurendzis.

Jest solistą zespołu Sirin, Dawnioruski rozśpiew, Questa musica, Collegium Musicum.

Jako kierownik zespołu Chronos nagrał siedem albumów muzyki starorosyjskiej, bizantyjskiej, gruzińskiej oraz europejskiej. Jest czołowym specjalistą z zakresu starorosyjskiej oraz bizantyjskiej notacji.

Zestawił i wydał unikatową Antologję wielogłosowej muzyki starosłowiańskiej XVII-XVIII wieków

Vitaliy Ivanov – ukraiński saksofonista i pianista, autor własnych kompozycji i wykonawca jazzowy, obecnie mieszkający w Krakowie.

Jest absolwentem Kijowskiej Państwowej Muzycznej Szkoły Zawodowej im. R. M. Gliera (1994) oraz Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. I. Czajkowskiego (1999). Dwukrotnie (2006 i 2009) został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach Programu Stypendialnego „Gaude Polonia”.

Uczestnik wielu koncertów i festiwali jazzowych w Ukrainie, Rosji, Austrii, Turcji, Niemczech oraz Polsce – zarówno jako lider, solista, jak i muzyk sesyjny.

Został laureatem kilku jazzowych
festiwali.
Brał udział w nagraniu wielu studyjnych albumów jako solista, będąc jednocześnie autorem niektórych z kompozycji.

Przez ostatnie 16 lat mieszka w Polsce, koncertuje, współpracując z wieloma artystami.
Jest założycielem zespołu „Vitaliy Ivanov Quartet”.
Od 10 lat rozwija się jako pianista. Współpracował z Kają Karaplios, Grażyną Brodzińską, Agnieszką Grochowicz.
Był członkiem nowej krakowskiej formacji „Just Blue”
Obecnie współpracuje z „Chórem w Kontakcie” pod batutą Wassima Ibrahima. Występuje również solo jako pianista.

~~~~
Евгений Скурат
Известный музыкант: певец, исполняющий музыку от средневековья до современности; приглашённый солист известных вокальных ансамблей; руководитель ансамбля Хронос; музыковед, специализирующийся на музыке средневековой Европы, Византии, древней Руси, а также – музыке эпохи барокко и ренессанса.
Ученик профессора Виктора Попова окончивший Московское Хоровое Училище им. А. Свешникова, и Академия Хорового искусства им. В. Попова по классам дирижирования, композиции и оперного вокала. Неоднократно выступал в качестве солиста и артиста хора с такими выдающимися мастерами, как М. Ростропович, К. Пендерецкий, Е. Светланов, Р. Баршай, М. Плетнев, В. Федосеев, Т. Курендзис. Солист ансамбля Сирин, Древнерусский распев, Questa musica и Collegium musicum.
Исполнитель вокальных циклов М. Вайнберга и В Сильвестрова; музыки труверов и трубадуров; арий из опер и кантат композиторов эпохи барокко; английского песенного репертуара времён Шекспира.
Руководя ансамблем Хронос, записал семь альбомов с древнерусской византийской, грузинской и европейской средневековой музыкой.
Ведущий специалист по древнерусской и византийской нотации.
Составитель уникальной Антологии старославянской многоголосной музыки ХVII – XVIII веков.