Contemporary Dance / NOWOŚĆ!

KIEDY?
– wtorki, g. 19:15 – 20:30 (obowiązują zapisy: maria.mazyra@gmail.com
– piątki, g. 11:00 – 13:00 (nie obowiązują zapisy)
* Można chodzić w wybrany dzień, można również pogłębić praktykę poprzez uczestictwo w zajęciach we wtorki i piątki.o

Można się przyłączyć w każdej chwili.

Masha o zajęciach:

Taniec współczesny jest dla mnie interesujący ze względu na zwracanie uwagi na zwykłe rzeczy, które są podstawą naszego życia – ciało, ruch, podłoże, grawitację, przestrzeń, czas, połączenie między nimi wszystkimi.
Rzeczy, na które w życiu codziennym nie zwracamy uwagi ale które tym bardziej wymagają naszej uważności, by pogłębić naszą pełną znaczenia obecność. Te rzeczy pozostaną z nami zawsze, nawet wtedy gdy stracimy wszystko inne. Jest to coś, co czyni nas ludźmi, coś, czego nie możemy stracić a mimo to przez nieuwagę tracimy.

Głównym celem moich warsztatów jest przywrócenie tej uwagi ciału.
2 razy w tygodniu bedziemy powracali do siebie poprzez różne praktyki ciała i tańca, które nie tylko nauczą nas słuchać swego ciała, ale także ćwiczą je w delikatny, uważny sposób, tak by czuło się bardziej wolne, pewne siebie i żywotne.

Praktyka zostanie podzielona na 2 części:

– we wtorek wieczorem będziemy poruszać się bardziej celowo aby rozwijać możliwości naszego ciała: uwolnić napięcia, zmiękczyć stawy, wzmocnić połączenia pomiędzy częściami ciała, poczuć równowagę i koordynację.
Zrobimy to poprzez takie praktyki, jak: released based technique, noguchi taiso, flying low, axys syllabus, passing through i inne

– w piątek będziemy mieli 2 godziny na głębszą penetrację i bardziej laboratoryjny rodzaj pratyki; będziemy zgłębić jeden osobny temat, który za każdym razem będzie inny.
Naszą eksplorację rozpoczniemy od praktyk somatycznych, które pozwalają uważnie słuchać i nastroić naszą uwagę na subtelne tony, a następnie przejść do bardziej dynamicznego ruchu i tańca.

*te zajęcia są odpowiednie dla każdego bez względu na wiek i dotychczasowe umiejętności.

krótkie bio:

Masza Martos
-nauczycielka tańca współczesnego, improwizacji tanecznej, praktyk performatywnych i cielesnych dla dzieci i dorosłych
-współorganizatorka szkoły tańca dla dzieci „Cheloveki” z siedzibą w Kijowie
-organizatorka różnych interdyscyplinarnych laboratoriów, łączących taniec z różnymi formami sztuki, jak rysunek, architektura, rzeźba, literatura, muzyka, ect
-organizatorka letnich szkół tańca dla dzieci oraz edukacyjnych projektów tanecznych dla dorosłych
-tancerka, performerka

Informacje: maria.mazyra@gmail.com

Nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść.

Na tych zajęciach honorujemy kartę Multi Sport Medicover, jednorazowe wejście w wysokości 30 zł oraz kontaktowe karnety.

~~~~

ENGLISH VERSION:

Contemporary dance is interesting for me due to its attention to the ordinary things, which are the basis of our life – body, movement, ground, gravitation, space, time, connection between them all.
The things, which we don’t pay much attention to in everyday life. And otherwise, the things, which need our attention to continue our meaningful presence.
At the same time, these are the things, which are always with us, even though we’ve lost everything. Something, that makes us human, something, we can’t loose during life, and still, somehow, we loose cause of our inattetiveness to simple being.
The main goal of my workshops is to bring this attention back to the body.
We’ll have 2 times a week to come back to ourselves through different body and dance practices which would not only teach us to listen the body but also to train it in a soft, attentive way. So that the body can feel itself more free, confident and live.

Our practice will be divided into 2 parts:
-on Tuesday evening we can move more directly to develop our body opportunities: to release the tension, to soften the joints, to stronger connection of body parts, to feel the balance and coordination.
we will do it through such practices, as released based technique, noguchi taiso, flying low, axys syllabus, passing through and others.

-on Friday we will have 2 hours for the deeper penetration into more laboratory kind of practice, so we can explore one separate topic, which would be different everytime.
our exploration will start from somatic practices, which allow to listen carefully and to tune our attention to the subtle level, and than it will go to some more dynamic movement and dance.

*these classes can suit everybody, and are not connected to your background or age)

short bio:

Masha Martos
-teacher of contemporary dance, dance, performative and body practices for children and adults
-co-organizer of dance school for kids “Cheloveki” based in Kyiv
-organizer of different interdisciplinary laboratories, which combined dance with different art forms, as drawing, architecture, sculpture, literature, music, ect
-organizer of summer dance schools for kids and educational dance projects for adults
-dancer, performer

Information: maria.mazyra@gmail.com

Non-binding provisions – light is enough.

During these classes, we accept the Multi Sport Medicover card, single entry for PLN 30 and contact passes.